Despre Noi • A.D.I.Deșeuri Bistrița-Năsăud

Despre noi A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale în Judetul Bistrița-Năsăud este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică

Asociatia s-a infiintat in anul 2008 sub denumirea de “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud" conform dovezii nr. 60755 din 20.03.2008, eliberata de Ministerul Justitiei in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, pentru Serviciul de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale.

Scop

Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglemetarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale (denumit Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza in baza unui/mai multor contracte de delegare a gestiunii atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile.

Asociatii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii Serviciului, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul “poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in intrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.

Obiective

Sa elaboreze si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului; Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general; Sa elaboreze si sa aprobe caietul de sarcini/ caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele Serviciului; Sa elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare si sa stabileasca conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe conform prevederilor art.31 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Sa incheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale; Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului; Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.

Structura

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toti reprezentantii desemnati de catre Părți, care vor fi Primarii unitatilor administrativ-teritoriale si Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, sau delegatii acestora imputerniciti să reprezinte acest scop la o întâlnire a Adunării Generale

Consiliul Director este partea executivă a Asociației și este alcătuit din Președintele Asociației și încă doi membri desemnați de Adunarea Generală. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director: - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; - Primarul orașului Năsăud; - Primarul comunei Teaca;

Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii. Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

Echipa

Membrii asociați

Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul “poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Membrii asociați A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

1. Județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

2. Municipiul Bistrița, prin Consiliul Local Bistrita

3. Orașul Beclean, prin Consiliul Local Beclean

4. Orașul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăud

5. Orasul Sîngeorz-Băi, prin Consiliul Local Sîngeorz-Băi

6. Comuna Bistrița-Bîrgăului, prin Consiliul Local Bistrița-Bîrgăului

7. Comuna Braniștea, prin Consiliul Local Braniștea

8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local Budacu de Jos

9. Comuna Budești, prin Consiliul Local Budești

10. Comuna Caianu Mic, prin Consiliul Local Caianu Mic

11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local Chiuza

12. Comuna Chiochis, prin Consiliul Local Chiochis

13. Comuna Ciceu-Giurgesti, prin Consiliul Local Ciceu-Giurgesti

14. Comuna Ciceu-Mihaiesti, prin Consiliul Local Ciceu-Mihaiesti

15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate

16. Comuna Cosbuc, prin Consiliul Local Cosbuc

17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local Dumitra

18. Comuna Dumitrita, prin Consiliul Local Dumitrita

19. Comuna Feldru, prin Consiliul Local Feldru

20. Comuna Galatii Bistritei, prin Consiliul Local Galatii Bistritei

21. Comuna Ilva Mica, prin Consiliul Local Ilva Mica

22. Comuna Ilva Mare, prin Consiliul Local Ilva Mare

23. Comuna Josenii Bargaului, prin Consiliul Local Josenii Bargaului

24. Comuna Livezile, prin Consiliul Local Livezile

25. Comuna Lechinta, prin Consiliul Loca Lechinta

26. Comuna Lesu, prin Consiliul Local Lesu

27. Comuna Lunca Ilvei, prin Consiliul Local Lunca Ilvei

28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local Maieru,

29. Comuna Magura Ilvei, prin Consiliul Local Magura Ilvei

30. Comuna Mariselu, prin Consiliul Local Mariselu

31. Comuna Matei, prin Consiliul Local Matei

32. Comuna Micestii de Campie, prin Consiliul Local Micestii de Campie

33. Comuna Milas, prin Consiliul Local Milas

34. Comuna Monor, prin Consiliul Local Monor

35. Comuna Negrilesti, prin Consiliul Local Negrilesti

36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nimigea

37. Comuna Nuseni, prin Consiliul Local Nuseni

38. Comuna Parva, prin Consiliul Local Parva

39. Comuna Petru Rares, prin Consiliul Local Petru Rares

40. Comuna Poiana Ilvei, prin Consiliul Local Poiana Ilvei

41. Comuna Prundu Bargaului, prin Consiliul Local Prundu Bargaului

42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local Rebra

43. Comuna Rebrisoara, prin Consiliul Local Rebrisoara

44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local Rodna

45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local Romuli

46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local Runcu Salvei

47. Comuna Sinmihaiu de Campie, prin Consiliul Local Sinmihaiu de Campie

48. Comuna Silivasu de Campie, prin Consiliul Local Silivasu de Campie

49. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local Spermezeu

50. Comuna Salva, prin Consiliul Local Salva

51. Comuna Sant, prin Consiliul Local Șanț

52. Comuna Sieu, prin Consiliul Local Sieu

53. Comuna Sieut, prin Consiliul Local Sieut

54. Comuna Sieu-Odorhei, prin Consiliul LocalSieu-Odorhei

55. Comuna Sieu-Magherus, prin Consiliul LocalSieu-Magherus

56. Comuna Sintereag, prin Consiliul Local Sintereag

57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local Teaca

58. Comuna Tirlisua, prin Consiliul Local Tirlisua

59. Comuna Telciu, prin Consiliul Local Telciu

60. Comuna Tiha Bargaului, prin Consiliul Local Tiha Bargaului

61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local Uriu

62. Comuna Urmenis, prin Consiliul Local Urmenis

63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra

Proiect

Rolul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud in cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor solide in judedtul Bistrita Nasaud" este infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea si depozitarea a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.

Totodata, ADI Deșeuri-Bistrița Năsăud se va ocupa de Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud

Proiectul intitulat “Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud" urmeaza sa se deruleze in perioada 2009 – 2011 și presupune realizarea unor investitii de importanta majora pentru protectia mediului si gestionarea deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud:
1. Construirea Centrului de management integrat al deseurilor în comuna Dumitra, a unei stații de transfer la Bistrița precum și a 4 puncte de transfer în localitățile, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi și Galații Bistriței.
2. Construirea in municipiul Bistrita a doua centre de colectare a deseurilor voluminoase si DEEE si cate un centru de colectare in fiecare oras al Judetului.
3. Achizitionarea de containere pentru colectarea selectiva a deseurilor si vehicule pentru transportul acestora.
4. Închiderea și ecologizarea a 4 depozite urbane si a depozitelor rurale existente neconforme.

Conform Programului Operational Sectorial de Mediu, valoarea eligibila a Proiectului este de 141.709.850 lei, 98% reprezentand finantare nerambursabila prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentand contributia Beneficiarului prin bugetele Autoritatilor Locale. Implementarea sistemului integrat de management al deseurilor in Judetul Bistrita este in concordanta cu legislatia UE, Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Bistrita (PRGD) si raspunde obiectivelor POS, si anume:

1. Cresterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate la 100% in zonele urbane si la 90% in zonele rurale;
2. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate de la 97.500 tone/an la aprox. 60.000 tone /an in 2016;
3. Cresterea cantitatii deseurilor reciclate si refolosite la 40.000 tone/an in 2016;
4. Reducerea numarului de depozite de deseuri neconforme prin inchiderea a 4 depozite urbane neconforme si a aproximativ 175 de depozite din zona rurala;
5. Imbunatatirea standardelor tehnologice de depozitare in conformitate cu cerintele legale.

Rol

Rolul A.D.I. Deșeuri Bistrița Năsăud în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud" este inființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea si depozitarea a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare. Totodată, A.D.I. Deșeuri Bistrița Năsăud s-a ocupat de procedura de Delegare prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud, iar in urma licitatiei a fost semnat contractul de delegare cu operatorul unic, castigator al licitatiei, Asocierea “Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. si S.C. Floricon Salub S.R.L.", prin lider al asocierii Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.