background

Documente

Locatii platforme cu coordonate GPS - Plan de situație - Caiet de sarcini - Documentație de atribuire a contractului de achiziții - Comunicate de presă - Ordin de începere - Actul constitutiv - Statutul - Organigrama - Proiecte de hotărâre


Nr.DataDescriereFișier
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- - Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modifcării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
Nr.DataDescriereFișier
18 04.06.2021 privind aprobarea folosirii, de către S.C. Supercom S.A., a sumei rămase necheltuite din Campaniile de informare și conștientizare aferente anului I și anului II de activitate, în cadrul Campaniilor de informare și conștientizare aferenți următorilor ani contractuali, prin achiziționarea și distribuirea de saci inscripționați cu mesaje de informare și conștientizare și colorați distinct astfe încât colectarea fracției reciclabile de hârtie/carton și sticlă să se poată face ”din poartă în poartă” de la fiecare gospodărie din mediul rural și mediul urban - zona de case
17 04.06.2021 privind aprobarea Raportului transmis de S.C. Supercom S.A. cu privire la activitatea de informare, conștientizare și educare a populației, aferent anului II de activitate
16 04.06.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
15 04.06.2021 privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
14 04.06.2021 privind modificarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
06 18.03.2021 privind aprobarea modificării Organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
05 01.02.2021 privind aprobarea Raportului de activitate al aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2020
04 01.02.2021 privind aprobarea aplicării penalităților contractuale Operatorului S.C. Supercom S.A. pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind realizarea Campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației aferente anului I de activitate
03 01.02.2021 privind aprobarea Raportului transmis de S.C. Supercom S.A. cu privire la activitatea de informare, conștientizare și educare a populației, aferent anului I de activitate
02 01.02.2021 privind aprobarea aplicării penalităților privind nerespectarea obligațiilor contractuale de către S.C. Supercom S.A. cu privire la plata la termen a redevenței
01 01.02.2021 privind aprobarea aplicării penalităților contractuale Operatorului S.C. Supercom S.A. pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind realizarea investițiilor conform Actului adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr. 1277/2018
Nr.DataDescriereFișier
08 28.04.2020 privind ratificarea Protocolului pentru punerea în aplicare a Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, nr.6 din data de 25.03.2020, respectiv a Anexei nr.1 la Hotărâre - Procedura privind managementul deșeurilor rezultate din gospodăriile persoanelor aflate în izolare la domiciliu
07 28.04.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
06 28.04.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2019
05 28.04.2020 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2019 al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
04 28.04.2020 privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, conducerea evidenței contabile, întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2019
03 28.04.2020 privind aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare ale A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2019
02 05.02.2020 privind aprobarea cerințelor minimale aferente închirierii unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 161/03.12.2019 privind achiziția și distribuirea pubelelor galbene de 240 de l, încheiat între operatorul S.C. Supercom S.A., în calitate de cumpărător și Fritz-Schafer GmbH, în calitate de vânzător
01 05.02.2020 privind aprobarea draftului convenției de garanție, aferentă contractului de vânzare-cumpărare nr.161/03.12.2019, încheiat între operatorul S.C. Supercom S.A. în calitate de cumpărător și Fritz-Schafer GmbH în calitate de vânzător, în forma prevăzută în anexă
Nr.DataDescriereFișier
01 31.01.2019 privind aprobarea solicitării Operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, (...)
02 01.03.2019 privind aprobarea Procesului verbal de inventariere a infrastructurii tehnico edilitare aferentă serviciului public de salubrizare (...)
03 01.03.2019 privind aprobarea solicitării Operatorului de modificare a tarifelor aferente serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud (...)
04 01.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, aferent anului 2018
05 01.03.2019 privind aprobarea aplicării unor măsuri cu caracter tranzitoriu (...)
06 01.03.2019 privind mandatarea directorului executiv al Asociației, domnul Pavel Plaian, în vederea realizării diligențelor necesare pe lângă Agenția Națională a Achizițiilor Publice (...)
09 17.04.2019 privind aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare ale A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2018
10 17.04.2019 privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud (...)
11 17.04.2019 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2018
12 17.04.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
13 09.10.2019 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
14 09.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și chetuieli pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
15 09.10.2019 privind actualizarea Planului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2019
16 22.10.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud
17 22.10.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019
18 22.10.2019 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018
19 22.10.2019 privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
20 22.10.2019 privind aprobarea Regulamentului-cadru de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud
21 22.10.2019 Privind modificarea Actului Constitutiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
22 22.10.2019 Privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
Nr.DataDescriereFișier
164 19.12.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2019
163 12.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice a Asociației, respectiv a Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2019
162 12.12.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
160 03.12.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică nr. 1908/02.09.2016
159 03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare (...)
158 17.10.2018 privind continuarea procedurii de atribuire a Contractului "Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv (..)
157 04.09.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
156 28.09.2018 privin completarea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnată prin Hotărârea A.G.A. nr. 117/14.12.2016 cu experții tehnici (...)
155 28.09.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
154 27.04.2018 privind aprobarea Statului de Funcții al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2018
153 27.04.2018 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2017
152 27.04.2018 privind aprobarea Raportulul comisiei de cenzori al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2017
151 27.04.2018 privind aprobarea Raportului de audit financiar al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2017
150 29.03.2018 privind aprobarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018
149 01.03.2018 privind aprobarea formulării unei plângeri împotriva deciziei CNSC nr. 437/C2/113 din 20.02.2018 și in consecință menținerea stadiului de suspendare a procedurii până la comunicarea de către instanță a Hotărârii de soluționare a plângerii
148 01.03.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud, aferentă anului 2017
147 01.03.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
Nr.DataDescriereFișier
146 19.12.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al pentru anul 2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
145 19.12.2017 privind aprobarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a remedierilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune (...)
144 19.12.2017 privind aprobarea Raportului întocmit de S.C. Green Partners S.R.L. cu privire la actualizarea Studiului de Fundamentare aferent Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din judetul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 811/C2/ 616,663,712/2017 și a Hotărârii Curții de Apel Cluj nr. 1635/2017
143 27.11.2017 privind încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
142 18.10.2017 privind validarea Deciziei Consiliulul Director nr. 142 din 03.10.2017 și mandatarea Consiliului Director al Asociației de a aproba Programul anual al achizițiilor publice al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
141 18.10.2017 privind rectificarea Bugetului Asociației pentru anul 2017
140 18.10.2017 privind aprobarea Anexei nr. 1 la Programul anual al achizițiilor publice aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 127 din 25.04.2017
139 01.09.2017 privind rectificarea Bugetului Asociației pentru anul 2017
139 01.09.2017 privind demersurile care se impun a fi realizate în continuare pentru punerea în aplicare a Deciziei CNSC nr. 811/C2/616,663,712/2017
137 01.09.2017 privind realizarea demersurilor legale care se impun, inclusiv, formularea unei acțiuni judiciare în vederea recuperării redevenței și a penalităților datorate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
136 01.09.2017 privind realizarea demersurilor legale care se impun, inclusiv formularea de acțiuni judiciare, în vederea obligării Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. la remedierea deficiențelor constatate prin procesele verbale încheiate ca urmare a predării-primirii infrastructurii datorita încetării Contractului de concesiune nr. 187/17.02.2014
135 01.09.2017 privind realizarea demersurilor legale care se impun, inclusiv formularea de acțiuni judiciare, în vederea obligării Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. la remedierea deficiențelor constatate prin procesele verbale încheiate ca urmare a predării-primirii infrastructurii datorita încetării Contractului de concesiune nr. 187/17.02.2014
134 31.05.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 25.04.2017 privind organizarea și exercitarea activității de achiziție publică, constituirea Comisiei de achiziții și aprobarea Planului Anual de Achiziție pentru anul 2017 al Asociației
133 31.05.2017 privind încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
132 25.04.2017 privind aprobarea formulării unei plângeri împotriva deciziei CNSC nr. 811/C2/616/, 663, 712 din 13.04.2017
131 25.04.2017 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale și managementului stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistța-Năsăud, pentru: perioada 2016- 2022
130 25.04.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Asociației pentru anul 2017
129 25.04.2017 privind rectificarea Bugetului Asociației pentru anul 2017
128 25.04.2017 privind aprobarea majorării Cotizației anuale a membrilor Asociației
127 25.04.2017 privind organizarea și exercitarea activității de achiziție publică, constituirea Comisiei de achiziții și aprobarea Planului Anual de Achiziție pentru anul 2017 al Asociației
126 08.03.2017 privind cooptarea unui expert tehnic și a unui expert financiar, de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în vederea sprijinirii comisiei de evaluare a ofertelor
125 08.03.2017 privind respingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud a plângerii prealabile formulate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și aprobarea corelativa a răspunsului Asociației la plângerea prealabilă formulată de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.
123 02.02.2017 hotărâri nr. 123, 124
120 02.02.2017 hotărâri nr. 120, 121, 122
Nr.DataDescriereFișier
111 25.11.2016 privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
97 august-septembrie 2016 hotărâri 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (...)
82 18.08.2016 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă organizării de urgență a procedurii de atribuire (...)
hotărâri nr. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
80 15.12.2016 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației
79 15.12.2016 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației
78 15.12.2016 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației
77 15.12.2016 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației
76 12.04.2016 privind ratificarea raspunsului Asociației prin care se respinge solicitarea (...)
75 12.04.2016 privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 și aprobarea corelativă a Răspunsului Asociației la plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A., în forma prevăzută la Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre și ca urmare, menținerea Hotărârii A.G.A. nr.58 din 30.07.2015 ca temeincă și legală
74 03.02.2016 privind aplicarea cotei TVA de 20% tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special
73 03.02.2016 privind solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de plată lunară a redevenței în aceleași condiții contractuale
72 03.02.2016 privind aprobarea solictării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de a vira redevența și penalitățile achitate de către Operator Asociației, către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
71 03.02.2016 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE al aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2015
70 10.03.2016 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2015 al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
69 10.03.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al pentru anul 2016 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2016
68 15.12.2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
67 10.03.2016 privind continuarea colaborării contractuale pe anul 2016 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud și Societatea Civilă Lăpușan Moscovit Steopan și Asociații pentru asistență juridică și reprezentare
Nr.DataDescriereFișier
66 15.12.2015 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației
65 15.12.2015 privind aprobarea de principiu cu privire la implementarea programului pilot ”Colectează selectiv la tine acasă”, pentru județul Bistrița-Năsăud, inițiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
64 15.12.2015 privind aprobarea Cotizației anuale a membrilor Asociației pentru anul 2016
63 15.12.2015 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
62 10.11.2015 privind aprobarea aderării A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud la Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România (F.A.D.I.)
61 10.11.2015 privind aprobarea Punctului de vedere al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea ordonanței de Urgență a Guvernurui nr. 196/2005 privind Fondul de mediu
60 10.11.2015 privind validarea Deciziei Consiliului Director numărul 68 din 30.10.2015, privind înființarea Comisiei de achiziții în cadrul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
59 10.11.2015 Privind solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de acordare a unei perioade de grație de o lună în aplicarea penalităților pentru neplata redevenței trimestrului III 2015
58 30.12.2015 privind solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special
57 30.07.2015 privind solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a cuantumului redevenței, cuantumului penalităților și înghețarea penalităților de întârziere a plății redevenței
56 05.05.2015 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
55 03.03.2015 privind aprobarea studiului de Fezabilitate - revizia 2014 și Indicatorii tehnico-economici - revizia 2014 ai proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS - CSNR 1385
54 03.03.2015 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2014 al A.D.I. Deșeuri - Bistrița-Năsăud
53 03.03.2015 privind aprobarea Raportului de activitate al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pe anul 2014
Nr.DataDescriereFișier
52 09.12.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
51 09.12.2014 privind aprobarea cotizatiei pe anul 2015 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
50 09.12.2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru anul 2015, în cadrul aparatului tehnic propriu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
49 30.09.2014 Privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
48 30.09.2014 Privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
47 21.07.2014 privind aprobarea mandatului special, acordat de către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, Directorului executiv, domnul Sabin-Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 1, Actului adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr. 187/17.02.2014, precum și Ordinului de începere a Contractului de Concesiune nr. 187/17.02.2014.
46 21.07.2014 privind încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
45 21.07.2014 privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
44 11.06.2014 privind avizarea contractelor de prestare a serviciului de salubrizare, încheiate între operator și utilizatori
43 24.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al A.D.I. Deșeuri BN
42 24.03.2014 privind aprobarea Regulamentului intern al organizării aparatului tehnic al Asociației
41 24.03.2014 privind aprobarea Bilanțului contabil, Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2013, Raportul Președintelui și Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2013
40 24.03.2014 privind aprobarea cotizației pentru anul 2014
39 11.02.2014 privind angajarea Societății Civile de Avocați Lăpușan Moscovit Steopan și Asociații pentru asistența juridică a A.D.I. Deșeuri B.N., în cadrul procedurii de Achiziție privind ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”
38 11.02.2014 privind aprobarea Raportului de activitate al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud pe anul 2013.
37 11.02.2014 privind aprobarea semnării de câtre Președintele A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, domnul Emil-Radu Moldovan, în numele și pe seama Asociației, a contractului având ca obiect ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiiror de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” precum și a anexelor acestuia
36 11.02.2014 privind atribuirea contractului ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiiror de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător în baza Raportului procedurii nr.1837 din 04.12.2013
Nr.DataDescriereFișier
35 10.12.2013 privind angajarea Societății Civile de Avocați Lăpușan Moscovit Steopan și Asociații pentru asistența juridică a A.D.I. Deșeuri B.N., în cadrul procedurii de Achiziție privind ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”
34 10.12.2013 privind funcționarea structurii tehnice a Asociației, formați din Comitetul de Monitorizare, Comitetul de Strategie, Comitetul de Licitație și Comitetul de Supraveghere, activitățile fiind preluate de către aparatul tehnic al Asociației A.D.I. Deșeuri B.N.
33 10.12.2013 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2O14 al ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud”
32 10.12.2013 privind aprobarea cotizației pentru anul 2014 pentru ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud”
31 10.12.2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru anul 2014, în cadrul aparatului tehnic propriu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
30 15.10.2013 privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea la Curtea de Apel
29 23.04.2013 privind modificarea și completarea Devizului general prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud nr. 1 din 9 august 2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud" Nr. CCI 2007 RO 161 PR 3 cu nr. de înregistrare în SMIS­CSNR 1385
28 23.04.2013 privind aprobarea Bilanțului pentru anul 2012 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale in județul Bistrița-Năsăud;
Nr.DataDescriereFișier
27 17.12.2012 privind modificarea criteriilor de calificare prevăzute în Anexa nr.4 la Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud nr. 21 din 25.09.2012, privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
26 17.12.2012 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru anul 2013, în cadrul aparatului tehnic propriu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
25 17.12.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
24 17.12.2012 privind aprobarea cotizației pentru anul 2013 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
23 06.11.2012 privind aprobarea structurii Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire la Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
22 25.09.2012 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire la Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
21 25.09.2012 privind înființarea și organizarea Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
20 01.08.2012 Privind constituirea structurii tehnice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
19 26.07.2012 Privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
18 26.07.2012 Privind aprobarea membrilor Comisiei de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
17 26.07.2012 Privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
16 26.07.2012 privind alegerea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
15 23.02.2012 privind aprobarea Bilanțului pentru anul 2011 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale in județul Bistrița-Năsăud;
Nr.DataDescriereFișier
14 16.12.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Organigramei și a Statului de Funcții pentru anul 2011, în cadrul aparatului tehnic propriu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
13 16.12.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
12 16.12.2011 privind aprobarea cotizației pe anul 2012 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
11 09.08.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud” - Nr. CCI 2007 RO 161 PR 103 cu nr. de înregistrare în SMIS-CSNR 1385
10 09.08.2011 privind aprobarea bilanțului pentru anul 2010 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
09 25.02.2011 privind aprobarea cotizației pe anul 2011 pentru Asociața de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
08 25.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Organigramei și a Statului de Funcții pentru anul 2011, în cadrul aparatului tehnic propriu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
07 02.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare a deșeurilor solide din județul Bistrița-Năsăud
Nr.DataDescriereFișier
06 10.11.2009 privind aprobarea cotizației pe anul 2010 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
05 10.11.2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, a organigramei și statului de funcții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
04 23.02.2009 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud și aprobarea a două acorduri de principiu
03 16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”
02 16.12.2008 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
01 16.12.2008 privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
-->